Thành lập Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế

Ngày 3/3/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 274/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế trên cơ sở Khoa Luật thuộc Đại học Huế.

Trường Đại học Luật có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; trụ sở chính tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trường Đại học Luật hoạt động theo Điều lệ trường đại học do Thủ tướng Chính phủ ban hành; Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email