Lĩnh vực khác

Địa danh Huế

Tác giả: Địa danh Huế đã không còn xa lạ gì với người dân cả nước, từng là kinh đô triều Nguyễn, được coi như đại diện của miền Trung, vì khi nhắc về ba miền, người ta dùng cụm từ “Hà Nội – Huế – Sài Gòn”. Cái tên …

Chi tiết

Vận dụng, phát huy giá trị của đề cương văn hóa Việt Nam nhìn từ công cuộc phục hưng áo dài truyền thống tại Cố Đô Huế

Tác giả: Ra đời cách đây 80 năm, nhưng những tư tưởng chủ đạo của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” vẫn còn nguyên giá trị, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc …

Chi tiết