Giới thiệu

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Trong lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trí thức Thừa Thiên Huế luôn luôn nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, hăng hái hoạt động khoa học và tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà.

Năm 1993, trước tình hình nhiều hội khoa học, kỹ thuật chuyên ngành ra đời, để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo trí thức, được sự đồng ý của Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Quyết định số 951 QĐ/UBND về việc cho phép thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp Hội).

Tên cơ quan: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tên tiếng Anh: THUA THIEN HUE UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATION

Tên viết tắt: HUSTA

Từ khi được thành lập đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế đã từng bước được củng cố và phát triển, xứng đáng là một tổ chức chính trị – xã hội của đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế đã thu hút được 51 hội thành viên, thành lập 8 Trung tâm KHCN, 01 Viện và 01 câu lạc bộ với tổng số hơn 30.000 hội viên là cán bộ khoa học công nghệ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế.

CHỨC NĂNG

1. Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài; điều hòa, phối hợp hoạt động của các hội thành viên, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên và đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ phát huy tiềm năng trí tuệ của mình để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.
2. Làm đầu mối giữa các hội thành viên với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
3. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên, hội thành viên, các tổ chức trực thuộc.

NHIỆM VỤ

1. Củng cố, phát triển, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế.
2. Tổ chức thực hiện các hoạt động:
a) Đề xuất, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những vấn đề về phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhất là về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức.
b) Tổ chức phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong nhân dân; tổ chức phong trào sáng tạo khoa học và công nghệ.
c) Tổ chức hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chương trình, kế hoạch, chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển kinh tế – xã hội, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, xây dựng pháp luật, tăng cường củng cố an ninh – quốc phòng; tham gia giám sát độc lập đối với các đề tài, dự án, chương trình kinh tế, xã hội quan trọng.
d) Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường.
đ) Tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục, đào tạo và dạy nghề, góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
e) Tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
3. Thực hiện công tác vận động trí thức khoa học và công nghệ:
a) Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân, tinh thần hợp tác, tính cộng đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp.
b) Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước.
c) Vận động trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam trong và ngoài nước tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương.
d) Tạo điều kiện nâng cao trình độ nghề nghiệp, góp phần cải thiện đời sống tinh thần, vật chất của những người làm công tác khoa học và công nghệ.
4. Thực hiện tốt vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, phối hợp với các tổ chức đoàn thể khác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh; tham gia xây dựng nếp sống mới trên địa bàn, góp phần duy trì, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
5. Điều phối, hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức thành viên và các tổ chức trực thuộc hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế.
BAN THƯỜNG TRỰC LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH NHIỆM KỲ 2018 – 2025

Hồ Đắc Thái Hoàng

Tiến sĩ

Chủ tịch

Trần Như Đăng Tuyên

Thạc sĩ

Phó Chủ tịch

Đặng Thanh Phú

Tiến sĩ

Phó Chủ tịch

Lê Anh Phương

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Phó chủ tịch

Nguyễn Kim Tùng

Kỹ sư

Phó chủ tịch

Đặng Phước Cẩm Lai

Cử nhân

Tổng Thư ký

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2018-2025

TT Họ và tên Năm sinh

Chức vụ / Đơn vị công tác

Nam Nữ
1 Ông Hồ Đắc Thái Hoàng 1969 Chủ tịch
2 Ông Trần Như Đăng Tuyên 1974 Phó Chủ tịch (chuyên trách)
3 Ông Đặng Thanh Phú 1977 Phó Chủ tịch (chuyên trách)
4 Ông Lê Anh Phương 1974 Phó Chủ tịch (kiêm nhiệm), Giám đốc Đại Học Huế
5 Ông Nguyễn Kim Tùng 1979 Phó Chủ tịch (kiêm nhiệm), PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ
6 Ông Đỗ Bang 1950 UV Ban Thường vụ Liên hiệp hội
7 Ông Phan Thanh Hải 1969 UV Ban Thường vụ, Giám đốc Sở Văn hoá – Thể thao
8 Bà Trần Thị Mai 1956 UV Ban Thường vụ, Chủ Tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị
9 Ông Huỳnh Văn Minh 1952 UV Ban Thường vụ, Chủ Tịch Hội Tim mạch
10 Ông Ngô Trí Dũng 1974 UV Ban Thường vụ, GĐ TT Nghiên cứu và Quản lý tài nguyên
11 Ông Hoàng Việt Trung 1967 UV Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
12 Ông Hoàng Bảo Hùng 1978 Chủ tịch Hội CNTT và ĐTVT
13 Ông Hoàng Ngọc Thanh 1955 UV Ban Thường vụ, Phó Chủ Tịch Hội Luật gia
14 Ông Lê Văn Thăng 1958 UV Ban Thường vụ Liên hiệp hội
15 Ông Dương Tuấn Anh 1954 Chủ Tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp
16 Ông Nguyễn Hữu Bi 1956 Ủy viên BCH Hội Toán học
17 Ông Nguyễn Quang Vinh Bình 1966 Chủ Tịch Hội nghề cá
18 Ông Võ Văn Chinh 1955 Chủ tịch Hội Cựu giáo chức
19 Ông Phan Cảnh Chương 1963 Chủ tịch Hội Điều dưỡng Thừa Thiên Huế
20 Bà Vũ Thị Bắc Hà 1957 Chủ Tịch Hội Dinh Dưỡng
21 Ông Hoàng Hữu Hè 1952 Chủ Tịch Hội Nuôi ong
22 Bà Đặng Thị Mai Hoa 1959 Chủ Tịch Hội Đông Y
23 Ông Phan Thanh Hùng 1962 Chủ Tịch Hội Khoa học Thủy Lợi
24 Ông Phạm Hoàng Hưng 1957 Chủ tịch Hội Nhi khoa
25 Ông Nguyễn Văn Hưng 1965 Chủ tịch Hội Chăn nuôi thú y
26 Ông Trần Văn Huy 1965 Chủ tịch Hội Tiêu Hóa
27 Ông Huỳnh Văn Kéo 1957 Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp
28 Ông Lê Đình Khánh 1965 Ủy viên Thường vụ Hội Tiết niệu Thận học
29 Bà Đặng Phước Cẩm Lai 1980 Tổng Thư ký kiêm Chánh VP Liên hiệp hội
30 Ông Nguyễn Hữu Lễ 1938 Chủ Tịch Câu lạc bộ Lâm Nghiệp
31 Ông Hoàng Minh Lợi 1955 Chủ tịch Hội Chẩn đoán hình ảnh – YHHN
32 Bà Trần Thị Mai 1956 Chủ tịch Hội Nữ Hộ sinh
33 Ông Hoàng Hải Minh 1978 Chủ Tịch Hội Kiến trúc sư
34 Ông Trần Đức Minh 1980 Chủ Tịch Hội Doanh nhân trẻ
35 Bà Phạm Thị Diệu My 1979 GĐ TT Nghiên cứu và Phát triển xã hội
36 Ông Trần Minh Phong 1983 Phó Chánh VP, Kế toán trưởng LHH, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ
37 Ông Lê Bá Phúc 1978 Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường
38 Ông Nguyễn Xuân Sơn 1981 PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông
39 Bà Hoàng Thị Tâm 1961 Chủ Tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình
40 Ông Thích Tuệ Tâm 1956 Phó Chủ Tịch Hội Châm cứu
41 Ông Phạm Hoài Thanh 1953 Phó Chủ Tịch Hội Cơ học
42 Ông Cao Ngọc Thành 1958 Chủ Tịch Hội Phụ sản
43 Bà Phạm Thị Trinh Thuận 1949 Chủ Tịch Hội Dược học
44 Ông Nguyễn Đại Viên 1967 Chủ Tịch Hội Xây dựng
45 Ông Phan Trọng Vinh 1953 Chủ tịch Hội Quy hoạch PT đô thị
46 Ông Nguyễn Thành Nhân 1975 UV Ban Thường vụ, Phó trưởng Ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email