Phiếu đăng ký tam dự Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh thừa Thiên Huế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LẦN THỨ IX, NĂM 2016

Kính gửiBTC Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng

tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2016

Tên tôi là:……………… ……………….……………….……….……nam, nữ:……………Dân tộc:………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………Hiện đang học tập (làm việc) tại:…………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………….…………………………………………………

Họ và tên bố:………………………………………………………….. Nghề nghiệp:…………………………………………………………

Họ và tên mẹ:…………………………………………………………..Nghề nghiệp:……………………………………………………………….

(Nếu không có bố, mẹ thì ghi người đỡ đầu)

Điện thoại:……………………………………..Fax:………………….Email:…………………………………………..………

Là tác giả của công trình:…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Danh sách đồng tác giả (không quá 05 đồng tác giả):

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Lớp, trường

Nơi ở

% đóng góp

Ký tên

— Lĩnh vực dự thi:

Đồ dùng dành cho học tập [ ]

Phần mềm tin học [ ]

Sản phẩm thân thiện với môi trường [ ]

Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và Đồ chơi trẻ em [ ]

Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế [ ]

— Hồ sơ gồm có:

Mô hình [ ]

Tài liệu thuyết minh [ ]

Bản tóm tắt [ ]

Ảnh tác giả [ ] (2 ảnh 4 cm x 6 cm. Ghi rõ họ tên ở mặt sau)

Giấy khai sinh A [ ] (Gửi bản photocopy)

Các loại khác A [ ]

Tôi xin đăng ký tham dự Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2016. Tôi xin cam đoan công trình này là của tôi (chúng tôi) nghiên cứu, sáng tạo ra và chịu trách nhiệm về những nội dung được ghi trong phiếu này. Tôi (chúng tôi) sẽ không yêu cầu lấy lại hồ sơ đã gửi tham dự.

Xin trân trọng cảm ơn.

Xác nhận của đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ngày tháng năm 2016 Tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

– Mô hình dự thi và các tài liệu có liên quan cần ghi rõ thông tin (tin tác giả, tên mô hình, địa chỉ, số điện thoại)

– Hồ sơ dự thi yêu cầu gửi về Ban tổ chức Cuộc thi theo địa chỉ: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế – Số 06 Phan Bội Châu, thành phố Huế – ĐT: 0543845091

– Webstite: husta.org Email: banthongtinlhhhue@gmail.com.

Click vào đây để downlaod mẫu phiếu đăng ký tham dự

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email