Hướng tới Đại hội Công đoàn cơ sở Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2022

Trong không khí phấn khởi chào mừng các ngày lễ lớn năm 2019, hướng đến Đại hội Đảng các cấp; thực hiện sự chỉ đạo và được sự nhất trí của Công đoàn Viên chức tỉnh, sự thống nhất của Chi ủy và lãnh đạo cơ quan Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế. Đại hội Công đoàn cơ sở Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thùa Thiên Huế (Liên hiệp hội) lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2022 sẽ diễn ra trong trung tuần tháng 6 năm 2019.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ cơ quan Liên hiệp hội và hướng dẫn của Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh, sự quan tâm của lãnh đạo cơ quan, đoàn viên Công đoàn cơ sở Liên hiệp hội đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu phát huy những thành tích đạt được, vượt qua mọi khó khăn, tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã đề ra, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan Liên hiệp hội.

Trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, Liên hiệp hội đã tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, trí thức khoa học và công nghệ người Thừa Thiên Huế ở trong nước và nước ngoài; điều hòa phối hợp hoạt động của các hội thành viên, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên và đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ phát huy tiềm năng trí tuệ của mình để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước.

Song song với vấn đề trên, việc tiếp tục tập trung, củng cố, xây dựng nội bộ cơ quan đã được Chi uỷ, lãnh đạo cơ quan hết sức quan tâm; cùng với sự cố gắng nỗ lực của mỗi đoàn viên Công đoàn, đã giữ vững khối đoàn kết, thống nhất trong toàn cơ quan Liên hiệp hội, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao.

Nhiệm kỳ 2019 – 2022 là nhiệm kỳ đẩy mạnh các nhiệm vụ trong tâm để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI; Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV, Đại hội đại biểu Công đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; đồng thời triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đại biểu Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 và Nghị quyết của Chi bộ Liên hiệp hội, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của cơ quan. Đây là những định hướng hết sức quan trọng cho hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội Công đoàn cơ sở Liên hiệp hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2022 sẽ đánh giá tình hình cán bộ công chức, viên chức và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2014 – 2019, bàn phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022; đồng thời bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2019-2022.

Với phương châm của Đại hội là: “ Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực”; Phương hướng chung của nhiệm kỳ 2019-2022 là: Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện ” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng người công chức, viên chức, lao động “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”. Tiếp tục phát động phong trào “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Ra sức học tập, rèn luyện lao động nhằm nâng cao trình độ, năng lực. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao quyền làm chủ của đoàn viên Công đoàn, nâng cao trách nhiệm của đoàn viên trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tốt công tác chuyên môn và đoàn thể; chăm lo xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cơ quan, phấn đấu Công đoàn cơ sở giữ vững danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc”.

 

TS. Bùi Thắng

Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp hội

Kiểm tra lại

Liên hiệp Hội tỉnh Thừa Thiên Huế tổng kết công tác năm 2023 và triển khai hoạt động năm 2024

Tác giả: Ngày 19/1, tại thành phố Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và …