Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Ngôi nhà Đại Đoàn Kết

Trong nhiệm kỳ, MTTQVN tỉnh tiếp tục mở rộng, đã kết nạp thêm 9 tổ chức thành viên, đưa tổ chức thành viên lên 34 tổ chức.

Mặt trận tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) các cấp trong tỉnh đã không ngừng củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thực hiện các chương trình kinh tế – xã hội của tỉnh nhà.

Trong nhiệm kỳ qua (2004-2009), MTTQVN tỉnh tiếp tục mở rộng, đã kết nạp thêm 9 tổ chức thành viên, đưa tổ chức thành viên lên 34 tổ chức. Ủy ban mặt trận tỉnh, huyện, thành phố Huế được củng cố và kiện toàn. Đội ngũ cán bộ mặt trận cấp xã, huyện được trẻ hóa, trình độ chuyên môn nghiệp vụ được nâng lên. Ban công tác mặt trận ở khu dân cư đảm bảo số lượng và chất lượng với gần 12 ngàn người. Công tác bồi dưỡng cán bộ được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, có gần 5 ngàn lượt cán bộ mặt trận các cấp được tập huấn nghiệp vụ.

DSC_0025.jpg

Điểm nổi bật trong hoạt động của MTTQVN tỉnh trong toàn khóa là tổ chức được nhiều phong trào thi đua yêu nước và nhiều cuộc vận động ngày càng được mở rộng, mang lại hiệu quả rõ rệt, thiết thực. Đó là phong trào thi đua lao dộng giỏi, lao động sáng tạo, là phong trào tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,¦Đó là các cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng ăn sâu, bén rễ vào các tầng lớp dân cư, cuộc vận động Xây dựng cơ quan văn hóa lan rộng ở các ngành, các cấp. Cuộc vận động Ngày vì người nghèo tiếp tục đi vào cuộc sống thu nhận được 100 tỷ đồng, xây dựng gần 10.000 ngôi nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, nhà mơ ước cho các hộ nghèo. Cuộc vận động này đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện chương trình xóa nhà tạm của tỉnh. Cuộc vận động Đền ơn đáp nghĩa đã nhận được số tiền ủng hộ gần 11 tỷ đồng (chỉ tính trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ) nhờ đó đã đầu tư xây dựng và sửa chữa được 950 ngôi nhà tình nghĩa và hỗ trợ nâng cao đời sống cho các gia đình chính sách.

Trong nhiệm kỳ VII (2009-2014), để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu đề ra, MTTQVN tỉnh xác định 5 chương trình hành động lớn. Đó là: đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội; Động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội nhằm huy động mọi nguồn lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xẫ hội, quốc phòng – ninh, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương Thừa Thiên Huế; Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân; Củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống Mặt trận các cấp.

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương Thừa Thiên Huế, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh ta nhất định sẽ ngày càng được củng cố và nâng cao, MTTQVN tỉnh ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là ngôi nhà đại đoàn kết của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Nguyễn Văn Quế

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email