Huy chương Vì sự nghiệp các hội khoa học và kỹ thuật.

Huy chương ” Vì sự nghiệp các hội khoa học và kĩ thuật ” là phần thưởng cao quý của Liên hiệp các hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam dành cho các hội viên lập nhiều thành tích và đóng góp xuất sắc vào việc củng cố, phát triển tổ chức và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên.

Huy chương ” Vì sự nghiệp các hội khoa học và kĩ thuật” được xét tặng hàng năm vào dịp kỉ niệm ngày thành lập Liên hiệp các hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam.

Tất cả hội viên chính thức của các hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam hội đủ các điều kiện tặng thưởng nêu dưới đây đều có thể được xét tặng Huy chương”Vì sự nghiệp các hội khoa học và kĩ thuật”

Điều kiện tặng thưởng

– Lập nhiều thành tích và đóng góp xuất sắc vào việc củng cố, phát triển tổ chức và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên.

– Là hội viên chính thức và hoạt động liên tục trong các tổ chức của Liên hiệp hội hoặc các hội thành viên từ mười năm liên tục (hoặc mười lăm năm không liên tục) trở lên.

– Là cán bộ chủ chốt (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư kí) của Liên hiệp hội hoặc các hội thành viên liên tục từ năm năm trở lên.

– Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Liên hiệp hội và của hội thành viên.

– Được Ban chấp hành hội thành viên giới thiệu.

(Trích từ Quy định tạm thời về việc trao tặng huy chương “Vì sự nghiệp các hội khoa học và kĩ thuật” Số 682 /LHH, ngày 22 tháng 8 năm 2002)

HUSTA.ORG

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email