Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII khu vực miền Trung-Tây Nguyên

Từ ngày 14-15/12/2016, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XII của Đảng cho hơn 400 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, đại diện đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và Ban Tuyên giáo 19 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên, trong đó, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh có 03 đại biểu tham dự.

Trong 2 ngày, các đại biểu được nghe các báo cáo viên đến từ Trung ương trực tiếp trao đổi gồm: GS.TS. Lê Hữu Nghĩa, chuyên gia cao cấp đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; PGS.TS. Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương về nội dung 3 Nghị quyết và 1 Kết luận, bao gồm: Nghị quyết về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Sau Hội nghị này, các đại biểu tham dự hội nghị sẽ xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sát với thực tiễn và thiết thực với hoạt động của cơ quan, đơn vị. Xác định rõ trách nhiệm của các tập thể và từng cá nhân cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết; đồng thời cần chủ động tuyên truyền Nghị quyết đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để cùng có nhận thức chung và thống nhất hành động.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email