Định hướng nghiên cứu mới về thời kỳ lịch sử Chúa Nguyễn và triều Nguyễn

Sau hai ngày diễn ra hội thảo, với không khí dân chủ, cởi mở, không áp đặt, từ 3 tiểu ban với ba nhóm đề tài chính để thảo luận: Chúa Nguyễn, Vương triều Nguyễn, Di sản văn hóa… ngày 19-10, Hội thảo quốc gia về Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam giữa thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XIX đã kết thúc với sự thống nhất về một số vấn đề cần làm sáng tỏ về các Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn. Đồng thời, mở ra định hướng nghiên cứu mới về thời kỳ lịch sử chúa Nguyễn và triều Nguyễn.

Tại hội thảo, các ý kiến trình bày đã đạt được sự thống nhất tương đối cao về ghi nhận công lao của các Chúa Nguyễn trong khai khẩn mở mang bờ cõi, xác định chủ quyền lãnh thổ trên một dải giang sơn tương đương đất nước Việt Nam hiện nay; xây dựng được chính quyền quân chủ tập trung hoàn thiện nhất trong lịch sử đất nước; thiết lập bộ máy luật pháp, hành chính; xây dựng nền kinh tế có chủ quyền, có thông thương; Về di sản văn hóa, các Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX đã để lại một di sản văn hóa đồ sộ, trong đó 3 di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đô thị cổ Hội An, kinh thành Huế, nhã nhạc cung đình Huế đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Tổng kết hội thảo, GS Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã khẳng định: cuộc hội thảo lần này đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi không chỉ của giới khoa học mà còn của dư luận xã hội, chứng tỏ những nhận thức trước đây về vai trò của Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn trong lịch sử dân tộc theo hướng phê phán và phủ định đã không còn thỏa đáng nữa. Kết quả hội thảo lần này là kết quả của quá trình nghiên cứu từ những năm 1990 của thế kỷ trước và cũng là tiếp nối của 20 cuộc hội thảo trước. Hội thảo lần này cũng chỉ là một bước tiếp tục nhìn nhận, đánh giá để đi đến nhận thức về một thời kỳ lịch sử kéo dài trên 3 thế kỷ với nhiều biến động lớn cả về đối nội và đối ngoại, nhằm đi đến nhận thức rõ ràng hơn, sáng sủa hơn, phục vụ việc xây dựng một bộ Quốc sử chính thống.

DUY HOÀNG – HOA MAI (TTXVN)

Kiểm tra lại