Chi bộ tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII của Đảng

Ngày 26.1, Chi bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII cho các cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thắng thay mặt Cấp ủy chi bộ quán triệt 4 nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Sau hội nghị, Chi bộ ban hành kế hoạch thực hiện các nghị quyết thành chương trình hành động và tiếp tục tuyên truyền để nghị quyết đi vào cuộc sống.

Hồ Thành

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email