Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, khóa XIV

Ngày 29/9, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 80-KL/TW ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tổng kết Chương trình hành động số 14 của Tỉnh ủy (khóa XII) về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX); thông qua dự thảo đề cương Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Các đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Thanh Bình, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Thay mặt Ban thường vụ, đồng chí Nguyễn Văn Cao báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Chương trình hành động số 14 của Tỉnh ủy (khóa XII) kết quả thực hiện Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân; 5 năm thực hiện thực hiện Kết luận 80 – KL/TW của Ban Bí thư Trung ương đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về tăng cường công tác xây dựng đảng, đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong tình hình mới.

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX), kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh đã phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 4.836 doanh nghiệp đang hoạt động, số doanh nghiệp tăng bình quân tăng 22%/năm, cơ cấu ngành nghề có nhiều thay đổi và xuất hiện nhiều ngành nghề, sản phẩm mới. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng, tỉnh đã thường xuyên rà soát bổ sung nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp như hỗ trợ các công trình kết cấu hạ tầng, chính sách cho thuê đất, tiếp cận các nguồn vốn, hỗ trợ đào tạo, xúc tiến đầu tư, tìm kiếm thị trường…

Nhờ đó, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất và đầu tư ra nước ngoài với sản phẩm ngày càng có uy tín, tạo được thương hiệu riêng cho sản phẩm của mình. Đặc biệt, trong điều kiện kinh tế cả nước còn khó khăn, nhưng kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh vẫn có mức tăng trưởng, kim ngạch xuất khẩu tăng, đóng góp khá lớn vào tổng thu nhập xã hội với gần 62 nghìn tỷ đồng. Qua đó, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động ở khu vực nông nghiệp, tạo bước đột phá trong giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Xác định tổ chức đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp chú trọng công tác xây dựng đảng, đoàn thể. Hiện nay toàn tỉnh có 71/5.492 doanh nghiệp ngoài quốc doanh có tổ chức cơ sở đảng với gần 1.500 đảng viên; 195 tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân với hơn 12 nghìn đoàn viên, chiếm 17% trong tổng số công nhân, viên chức-lao động toàn tỉnh; 67 tổ chức đoàn thanh niên với hơn 6 nghìn đoàn viên. Nhìn chung, nhận thức của cán bộ, đảng viên và chủ doanh nghiệp về vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp được nâng lên, mọi hoạt động của tập thể cũng như cá nhân tích cực và hiệu quả hơn, tạo động lực quan trọng nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế tư nhân phát triển chưa tương xứng, phần lớn các doanh nghiệp quy mô sản xuất còn nhỏ, thiết bị công nghệ lạc hậu, trình độ quản lý thấp, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp. Công tác xây dựng đảng ở doanh nghiệp ngoài nhà nước vẫn còn nhiều hạn chế, công tác xây dựng và phát triển các đoàn thể còn chậm, hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp chưa thật sự được quan tâm…

Tại hội nghịQua thảo luận, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) gắn với Kết luận 80 của Ban Bí thư Trung ương nhằm tạo sức bật mới cho kinh tế tư nhân phát triển, trở thành động lực phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Trong đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ và tạo điều kiện nguồn lực cho kinh tế tư nhân phát triển; kịp thời động viên, khen thưởng các doanh nghiệp, thương nhân thành đạt, uốn nắn những lệc lạc, sai phạm của kinh tế tư nhân. Đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức đảng phù hợp với tình hình thực tiễn của doanh nghiệp đi đôi với củng cố hoạt động các đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân. Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong việc vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia và tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển.

Về dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất chủ đề của Đại hội là “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững; xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo mô hình: đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện đề nghị các cấp ủy đảng, cần quan tâm chăm lo, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp; thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác; chú trọng xây dựng phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các đoàn thể trong doanh nghiệp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyên sâu, giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, ngay sau hội nghị này, cùng với việc chuẩn bị văn kiện, nhân sự Đại hội các đồng chí Bí thư, thủ trưởng cơ quan cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, có giải pháp thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ năm 2014, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết XI của Đảng.

ĐINH VĂN CHUNG

Kiểm tra lại

Khai mạc chương trình “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào năm 2023”

Tác giả: Sáng ngày 11/11, tại Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra …