Bản lĩnh chính trị vững vàng của một đảng cách mạng

Lịch sử cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ trải qua các thời kỳ thuận buồm xuôi gió, mà còn gặp phải những năm tháng đầy khó khăn, thử thách rất nặng nề và những bước ngoặt hiểm nghèo. Chính những năm tháng đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện rất rõ bản lĩnh chính trị của một Đảng cách mạng.

HUSTA.ORG

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email