Tiếp bước con đường của Cách mạng tháng mười Nga

Hưởng ứng lời kêu gọi của V.I.Lê-nin, các tầng lớp nhân dân Nga nhất loạt khởi nghĩa. Ngày 07 – 11 – 1917 (dương lịch), tức ngày 25 – 10 (Lịch Nga), dưới sự lãnh đạo của V.I.Lê-nin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản và phản cách mạng , lập nên chính phủ Xô-Viết do V.I.Lê-nin là Chủ tịch.

Cống hiến vĩ đại của V.I.Lê-nin không chỉ thể hiện ở việc đưa cách mnạg Tháng Mười thành công, mà còn mở đường cho nước Nga bắt đầu công cuộc xây dựng Đất nước theo con đường Chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi vĩ đại của cách mạng Tháng Mười Nga đã ghi một dấu son chói lọi trong lịch sử thế giới hiện đại, mở đầu một sự nghiệp mới mẻ, sự nghiệp sáng tạo ra một kiểu chế độ nhà nước xưa nay chưa từng có (Lê-nin) – chế độ nhà nước Xô-Viết, liên minh của giai cấp công nhân, nông dân và nhân dân lao động.

V.I.Lê-nin đã khẳng định: Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga, một kỷ nguyên mới đã mở ra trong lịch sử thế giới. Nhân loại đang vứt bỏ hình thức cuối cùng của chế độ nô lệ để bước vào vương quốc tự do tự giác, sáng tạo ra lịch sử của mình .

Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa toàn cầu, đánh dấu thời kỳ đấu tranh cách mạng mới vì hoà bình, độc lập dân tộc dân chủ và tiến bộ xã hội. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế ¦”

Cách mạng tháng Mười mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cho cả loài người, mở đầu một thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới .

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email