Ban hành quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Ngày 18/11/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2679/QĐ-UBND quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) đối với các vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách quan trọng và những chương trình, dự án lớn về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, và chính sách xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh. Quyết định này thay thế Quyết định số 700/QĐ-UB ngày 16/3/2004 của UBND tỉnh và có hiệu lực từ ngày 18/11/2015.

Theo đó, Quy định gồm có 2 chương, 9 điều, với những nội dung chính như: Những quy định chung về phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện, loại đề án lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội, yêu cầu, quy trình, thủ tục và trách nhiệm các bên liên quan và giao Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt Quy định này.

Quyết định này là sự cụ thể hóa Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam để phù hợp với điều kiện của tỉnh. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở pháp lý của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội; tăng cường sự đoàn kết, tập hợp, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực và vị thế của Liên hiệp hội trong việc cung cấp cơ sở, luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng làm căn cứ để xây dựng, thẩm định, phê duyệt hoặc thực hiện các đề án, cơ chế, chính sách và giải quyết các vấn đề thực tiễn tại địa phương.

Toàn văn Quy định.

Hồ Thành

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email