Giới thiệu chung về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trí thức Thừa Thiên Huế luôn luôn nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, hăng hái hoạt động khoa học và tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà.

Năm 1993, trước tình hình nhiều hội khoa học, kỹ thuật chuyên ngành ra đời, để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo trí thức, được sự đồng ý của Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Quyết định số 951 QĐ/UBND về việc cho phép thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp Hội).

– Tên cơ quan: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

– Tên tiếng Anh: THUA THIEN HUE UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATION

– Tên viết tắt: HUSTA

– Chủ tịch: GS.TS. Trần Hữu Dàng

– Phó Chủ tịch thường trực: ThS Trần Giải

– Phó Chủ tịch: TS. Bùi Thắng

– Tổng thư ký kiêm chánh văn phòng: ThS. Hồ Đức Hưng

– Địa chỉ: Số 06 Phan Bội Châu, thành phố Huế

– Điện thoại: (84-54) 3845091

– Fax: (84-54) 3845091

– Emailbanthongtinlhhhue@gmail.com

– Websitewww.husta.org.

Từ khi được thành lập đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế đã từng bước được củng cố và phát triển, xứng đáng là một tổ chức chính trị – xã hội của đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế đã thu hút được 39 hội thành viên, thành lập 7 Trung tâm KHCN và 2 câu lạc bộ với tổng số hơn 20.000 hội viên là cán bộ khoa học công nghệ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tôn chỉ, mục đích:

– Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế là tổ chức chính trị – xã hội tự nguyện của trí thức khoa học và công nghệ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

– Mục đích của Liên hiệp hội tỉnh Thừa Thiên Huế là tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đang hoạt động trong các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, điều hòa và phối hợp hoạt động nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH), xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

– Liên hiệp hội tỉnh Thừa Thiên Huế có chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội thành viên, của trí thức Khoa học và Công nghệ.

Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của Liên hiệp hội:

– Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, trí thức khoa học và công nghệ người Thừa Thiên Huế ở trong nước và nước ngoài; điều hòa, phối hợp hoạt động của các hội thành viên, các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên và đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ phát huy tiềm năng trí tuệ của mình để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương.

– Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, góp phần nâng cao dân trí, phát triển cộng đồng.

– Tổ chức các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống.

– Thực hiện công tác vận động trí thức khoa học và công nghệ nhằm: Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân, tinh thần hợp tác, tính cộng đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước, vận động trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương; Tạo điều kiện nâng cao trình độ nghề nghiệp, góp phần cải thiện đời sống tinh thần, vật chất của những người làm công tác khoa học và công nghệ.

– Điều phối, hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức thành viên hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế.

ĐINH VĂN CHUNG

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email