Tăng cường xây dựng hình ảnh và quảng bá du lịch Huế

Ngày 6/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hòa đã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, địa phương tăng cường chấn chỉnh, xây dựng hình ảnh và quảng bá du lịch Thừa Thiên Huế.

Theo đó, yêu cầu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, khẩn trương chỉ đạo triển khai đảm bảo yêu cầu về xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; tăng cường chấn chỉnh môi trường du lịch, giải quyết triệt để tình trạng chèo kéo, chèn ép, lợi dụng, lừa đảo du khách.

Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và các ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch hành động liên ngành trong công tác tuần tra, xử lý. Đồng thời, có kế hoạch đào tạo, phát triển, nâng cao chất lượng và số lượng đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch; tăng cường liên kết giữa các vùng, địa phương trong xây dựng sản phẩm du lịch, phát triển du lịch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị các điều kiện tổng kết đánh giá những kết quả đạt được và những khó khăn, tồn tại, kinh nghiệm rút ra qua công tác triển khai Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ – Huế 2012.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình phát triển du lịch tại các địa phương; phấn đấu từ này đến cuối năm 2012 tổ chức ít nhất 3 đợt kiểm tra do Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì và có mời lãnh đạo UBND tỉnh.

Ngoài ra, cần nghiên cứu củng cố, bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý tài nguyên du lịch và đội ngũ cán bộ quản lý du lịch cấp huyện cho các huyện, thị xã, thành phố Huế.

NGUYỄN DOÃN QUAN

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email