Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam: Hội nghị lần thứ 4 Hội đồng Trung ương khóa VI

Hội nghị lần thứ 4, Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA, khóa VI), diễn ra chiều ngày 22/3, tại Hà Nội đã đề cập những vấn đề quan trọng với nhiều ý kiến thẳng thắn, tâm huyết mong muốn VUSTA ngày càng phát triển, có nhiều hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Trong năm 2012, thực hiện Chiến lược phát triển VUSTA giai đoạn 2011 – 2015, toàn bộ hệ thống VUSTA vừa mở rộng quy mô, kiện toàn tổ chức bộ máy từ trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, vừa tích cực đẩy mạnh các hoạt động, tiếp tục khẳng định và nâng cao vị trí và vai trò của mình.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được VUSTA, các hội thành viên tổ chức thực hiện rộng khắp từ quy mô quốc gia đến lĩnh vực ngành, địa phương, được dư luận xã hội quan tâm như góp ý “Kế hoạch hành động quốc gia về phát triển bền vững giai đoạn 2011 – 2015”, “Về việc gia nhập Công ước Bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân và phê chuẩn phần sửa đổi”, “Đánh giá sự cố thủy điện sông Tranh 2 – các giải pháp khắc phục”, góp ý dự thảo của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”, dự thảo đề án “Phòng tránh khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu nước biển dâng”, dự thảo “Chiến lược Quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”,…

VUSTA và các hội thành viên đã đẩy mạnh hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ bằng nhiều hình thức khác nhau như xuất bản sách báo, tạp chí, trang tin điện tử, tài liệu,…Trong năm 2012, trang thông tin điện tử

Trong hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường, VUSTA đã tổ chức thực hiện 8 đề tài cấp Nhà nước và 19 đề tài cấp Liên hiệp hội Việt Nam, chủ yếu trong các lĩnh vực nông – sinh – y, khoa học cơ bản, khoa học xã hội, kỹ thuật – công nghệ và khoa học môi trường; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01/2004/NQLT-LHH-BTNMT giữa Liên hiệp hội Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững.

Nhằm tôn vinh các hoạt động sáng tạo của trí thức, của các tầng lớp nhân dân, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, VUSTA cùng với một số hội thành viên, tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tổ chức nhiều giải thưởng, hội thi.

Tại hội nghị, các ý kiến đều nhất trí cho rằng, thời gian qua, VUSTA đã có bước phát triển khởi sắc, vẫn còn có một số vấn đề cần xem xét rút kinh nghiệm.

Về công tác cán bộ, ông Lê Công Lương, Chánh Văn phòng VUSTA, cho rằng, công tác cán bộ còn có bất cập như chưa có quy hoạch, cán bộ không được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội, việc xóa bỏ Ban Đào tạo là một sai lầm lớn.

Về công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội, ông Trần Quang Diệu, Chủ tịch Liên hiệp hội Tiền Giang, cho rằng, các quy định hiện nay về tư vấn, phản biện và giám định xã hội còn rất chung chung và không còn phù hợp với tình hình hiện tại. Do đó, nhiều Liên hiệp hội phải “tự bơi”, tự học hỏi kinh nghiệm của các Liên hiệp hội tỉnh bạn mới có thể làm cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội ở địa phương có hiệu quả, được các nhà tư vấn và các ngành ghi nhận.

Về hoạt động thi đua, ông Lương đề xuất: cần đổi mới hoạt động thi đua, còn ông Diệu thì cho rằng, cần có các tiêu chí sát với thực tế, đánh giá phải công bằng mới làm cho hoạt động này có hiệu quả.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, hiện nay hoạt động của VUSTA từ trung ương đến địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất và điều kiện làm việc,…Nhiều Liên hiệp hội địa phương, hội ngành trung ương không có trụ sở, cán bộ thì ít lại phải kiêm nhiệm, kinh phí cho hoạt động còn rất hạn chế đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự ổn định và phát triển.

Phát biểu bế mạc hội nghị, GSVS Đặng Vũ Minh – Chủ tịch VUSTA, đã đề cập đến ba vấn đề lớn cần tập trung sức lực, trí tuệ thực hiện trong thời gian đến. Một là, Đoàn Chủ tịch sẽ chủ động đẩy mạnh các hoạt động phối hợp với các cơ quan chức năng để 3 đề án còn lại (là đề án về tài chính, về tư vấn, phản biện và giám định xã hội và phổ biến kiến thức) được ban hành. Hai là, tích cực đề nghị để Nghị định 45 được sửa dổi, hệ thống VUSTA sẽ không còn là hội có tính chất đặc thù. Ba là, đề nghị để Điều lệ Đại hội lần thứ VI VUSTA được phê duyệt. GSVS Đặng Vũ Minh cũng mong muốn hệ thống VUSTA cần nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động cụ thể, thiết thực khẳng định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình.

Nhân dịp này, Hội đồng Trung ương VUSTA đã bầu bổ sung, thay thế một số ủy viên, nâng tổng số lên 157 ủy viên, kết nạp thêm 2 hội thành viên (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lai Châu, Hội Truyền thông số Việt Nam), nâng tổng số hội thành viên lên 133 (trong đó có 74 hội ngành toàn quốc và 59 Liên hiệp hội địa phương).

Nguyễn Văn Quế

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email