Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam giai đoạn 2001 – 2012

Đề tài có những nội dung chính như sau: Phân tích khái quát những chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam trước 2001; Phân tích những nhân tố tác động đến chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong hơn một thập niên đầu thế kỷ XXI và nội dung của chính sách đó. Trong đó, chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam được phân tích qua hai giai đoạn: 2001-2008 và 2008-2012; Nhận xét về kết quả, đặc điểm và tác động từ chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu (2001-2012), đưa ra những dự báo khoa học về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam và xu hướng phát triển của quan hệ song phương Mỹ – Việt trong thời gian tới.

Để làm rõ chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam dưới các đời Tổng Thống G.W.Bush (2001-2008) và nhiệm kỳ thứ nhất của Tổng Thống Obama (2009-2012), đánh giá tác động của chính sách này và đưa ra dự báo bước đầu về xu hướng phát triển chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam và quan hệ hai nước trong thời gian tới, TS.Bùi Thị Thảo tại Khoa Lịch Sử, Trường Đại học Sư phạm Huế đã thực hiện đề tài: “Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam giai đoạn 2001-2012”.

Đề tài có những nội dung chính như sau: Phân tích khái quát những chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam trước 2001; Phân tích những nhân tố tác động đến chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong hơn một thập niên đầu thế kỷ XXI và nội dung của chính sách đó. Trong đó, chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam được phân tích qua hai giai đoạn: 2001-2008 và 2008-2012; Nhận xét về kết quả, đặc điểm và tác động từ chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu (2001-2012), đưa ra những dự báo khoa học về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam và xu hướng phát triển của quan hệ song phương Mỹ – Việt trong thời gian tới.

Đây là công trình đầu tiên trong phạm vi cả nước nghiên cứu trực tiếp về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, một cường quốc thế giới, đối với Việt Nam thời kỳ sau chiến tranh lạnh. Không dừng lại ở việc phân tích chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam giai đoạn 2001-2012, nhà nghiên cứu còn lồng ghép nội dung so sánh với giai đoạn trước năm 2001 và đưa ra những nhận định khoa học về sự phát triển trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam qua các giai đoạn cụ thể. Đề tài cũng rút ra những nhận xét, đánh giá về đặc điểm, tác động của chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam và đưa ra một số dự báo liên quan. Đây là những vấn đề mang ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc. Đề tài được nghiên cứu theo hướng tiếp cận là phương pháp nghiên cứu đối sánh nên chỉ ra được những đặc trưng cơ bản trong chính sách của chủ thể được nghiên cứu. Trên cơ sở phân tích chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam, đề tài phân tích những điều chỉnh trong chính sách của Hoa Kỳ, hướng ưu tiên, các lĩnh vực hợp tác trọng tâm trong quan hệ của Hoa Kỳ đối với nước ta, làm cơ sở cho việc hoach định chính sách trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần bổ sung những nội dung cập nhật cho giáo trình đào tạo cử nhân và học viên sau đại học chuyên ngành lịch sử thế giới, đồng thời là tài liệu tham khảo bắt buộc cho người học trong chương trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành lịch sử thế giới. Đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu của đề tài góp phần tạo ra hiệu ứng lan tỏa để tiến hành các nghiên cứu tương tự trên cơ sở các đối tượng nghiên cứu mới, khẳng định tính hiệu quả và hiện đại của phương pháp nghiên cứu đối sánh trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần đào tạo nguồn nhân lực sư phạm trong lĩnh vực khoa học lịch sử tại Thừa Thiên Huế và miền Trung. Sau khi được bổ sung, hoàn thiện, kết quả nghiên cứu này được in thành sách góp phần xã hội hóa một nội dung quan trọng trong quan hệ quốc tế của Việt Nam đương đại, cung cấp cho người đọc những hiểu biết quan trọng về lịch sử quan hệ đối ngoại của đất nước.

Huệ Nhân

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email