Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Liên hiệp hội năm 2016

Sáng ngày 10/01/2017, cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 và triển khai Kế hoạch năm 2017 dưới sự chủ trì của GS.TS. Trần Hữu Dàng – Chủ tịch Liên hiệp hội và TS. Bùi Thắng – Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp hội.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Chi bộ, cơ quan Liên hiệp hội đã thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016, 100% cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 02 cán bộ, viên chức đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Năm 2017, cơ quan Liên hiệp hội tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan Liên hiệp hội.

Đinh Chung

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email