Vận hành hệ thống thông tin LCD

Nhằm truyền tải thông tin trong nội bộ UEH nhanh chóng, kịp thời; tạo môi trường làm việc, học tập, hiện đại trong UEH; kết nối, chia sẻ, tương tác thông tin giữa UEH và sinh viên cũng như giữa sinh viên và doanh nghiệp;

HUSTA.ORG

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email