Tình hình hoạt động của Công đoàn cơ sở Liên hiệp hội trong thời gian qua – Những khó khăn và hạn chế

Công đoàn cơ sở Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội), được tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2014-2019 vào ngày 23 tháng 6 năm 2014; Công đoàn cơ sở Liên hiệp hội gồm các đoàn viên công đoàn là cán bộ công chức, viên chức của cơ quan Liên hiệp hội. Cơ quan Liên hiệp hội có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Chấp hành, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Liên hiệp hội về công tác tập hợp trí thức, phong trào nghiên cứu khoa học và sáng tạo khoa học kỹ thuật của tỉnh.

 

Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022

Công đoàn cơ sở Liên hiệp hội hiện tại có 09 đoàn viên, Chi bộ cơ quan và lãnh đạo Liên hiệp hội luôn quan tâm và tạo mọi đều kiện đến các tổ chức quần chúng, đặc biệt là tổ chức Công đoàn. Đây chính là động lực thúc đẩy trực tiếp đến tình cảm và trách nhiệm của mỗi đoàn viên trong việc phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong những năm qua.

Nhiệm kỳ qua cùng với sự phát triển của cơ quan, đội ngũ đoàn viên Công đoàn cơ sở Liên hiệp hội có trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng nâng lên. Đặc biệt tỷ lệ đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam trong Công đoàn tăng và có chất lượng so với trước đây. Hiện nay, cán bộ công chức, viên chức cơ quan Liên hiệp hội có 09 người và đều là đoàn viên Công đoàn trong đó 02 đoàn viên là nữ và 05 đảng viên. Về trình độ chuyên môn, có (Tiến sĩ: 01; Thạc sĩ: 02; Đại học: 04; Kỹ thuật: 02). Về lý luận chính trị có (Cao cấp: 01; Trung cấp: 05; Sơ cấp: 01). Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cơ quan có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, với nhân dân, kiên định mục tiêu lý tưởng chủ nghĩa xã hội, gương mẫu về đạo đức, lối sống, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, tình hình hoạt động của Công đoàn cơ quan thời gian qua vẫn còn có một số hạn chế, khó khăn nhất định, do:

Yêu cầu của công tác tập hợp trí thức và phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật ngày càng cao nhưng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của cơ quan còn hạn chế. Đời sống của đoàn viên còn khó khăn do tiền lương còn thấp so với chỉ số giá tiêu dùng và sinh hoạt hàng ngày. Với đặc thù là cơ quan làm công tác vận động, tập hợp trí thức nên sự hỗ trợ của Công đoàn cơ quan Liên hiệp hội trong việc nâng cao đời sống của cán bộ, công chức viên chức trong cơ quan còn hạn chế.

Đoàn viên Công đoàn Liên hieeph hội còn chưa phát huy đầy đủ về quyền dân chủ trực tiếp thông qua Hội nghị cán bộ công chức và nhân viên hàng năm, thiếu sự chủ động trong đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm phát huy tốt hiệu lực công tác quản lý, cũng như tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết qua cao nhất. Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành đều làm công tác kiêm nhiệm và đảm nhận công việc chủ chốt tại cơ quan, do vậy hoạt động của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn chưa đều; chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động Công đoàn. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân có lúc thụ động, chưa gắn kết với công tác thanh tra chuyên môn của đơn vị. Trong đó có một số nguyên nhân như:

Ban Chấp hành Công đoàn đều kiêm nhiệm nên chưa tập trung nhiều công sức, đầu tư trí tuệ và thời gian cho hoạt động công đoàn; mặt khác thành viên BCH Công đoàn chưa phát huy đầy đủ sức mạnh của tập thể, chưa tận dụng hết trí lực của từng đoàn viên công đoàn trong việc tổ chức các hoạt động. Việc phối hợp giữa Chính quyền và Đoàn thể có lúc chưa chặt chẽ, nhiều việc chưa cụ thể hóa mà chủ yếu dựa vào các chương trình công tác. Phương thức hoạt động của Công đoàn còn mang tính hành chính, chưa kịp thời động viên đoàn viên tham gia đều đặn vào mọi hoạt động của cơ quan và của Công đoàn. Qua đó, rút ra một số kinh nghiệm là:

Hoạt động Công đoàn phải luôn bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương Nghị quyết của Công đoàn cấp trên và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Từ đó đề ra phương hướng hoạt động cụ thể có như vậy mới bảo đảm vận động đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Cần tranh thủ sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của cấp ủy, Công đoàn viên chức tỉnh để xây dựng kế hoạch phù hợp, đồng thời cần có sự phối hợp chặc chẽ với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, đảm bảo hài hòa các nhiệm vụ, chức năng của Công đoàn. Chủ động trong việc tham gia quản lý, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách; tổ chức thi đua gắn với việc làm tốt công tác sơ kết, tổng kết để biểu dương, khen thưởng kịp thời các đoàn viên tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Xây dựng tốt và kịp thời các quy chế, nội quy, chế độ phối hợp giữa BCH Công đoàn với các đoàn thể, giữa Chủ tịch Công đoàn với Thủ trưởng cơ quan. Thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Công đoàn vừa thiết thực, vừa cụ thể phù hợp với tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên Công đoàn. Cán bộ Công đoàn phải có phẩm chất, đạo đức tốt, có năng lực hoạt động, có uy tín, có tính sáng tạo trong tổ chức phong trào, nhiệt tình và tâm huyết với công tác Công đoàn. Phải thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn.

Nhìn chung, tuy khó khăn nhưng nhiệm kỳ qua, cán bộ công chức, viên chức của cơ quan Liên hiệp hội đã khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết thống nhất, đóng góp tích cực vào hoạt động Công đoàn cơ quan Liên hiệp hội và góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

 

TS. Bùi Thắng

Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp hội

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email