Thừa Thiên Huế huy động nguồn lực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày nay, vấn đề ô nhiễm môi trường, cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, biến đổi khí hậu ngày một ảnh hưởng rõ rệt đối với cuộc sống của con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển kinh tế – xã hội bền vững, sự tồn tại, phát triển của các thế hệ hiện tại và tương lai. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Do đó, huy động nguồn lực của cộng đồng, tranh thủ sự hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức quốc tế trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là việc làm rất cần thiết và đáng được quan tâm thực hiện.

Nhằm tạo ra sự chuyển biến về nhận thức và hành động đối với mọi tầng lớp nhân dân, đáp ứng yêu ầu của phát triển kinh tế – xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn mới. Ngày 05/10/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND về Huy động nguồn lực của cộng đồng, tranh thủ sự hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức quốc tế trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017 – 2022.

Mục đích đặt ra là tăng cường công tác truyên truyền, giáo dục, vận động nâng cao năng lực và ý thức trách nhiệm của cộng đồng tham gia BVMT, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, sống thân thiện với môi trường; sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, sản xuất và tiêu dùng bền vững. Đẩy mạnh và nâng cao vai trò của cộng đồng dân cư trong BVMT và ứng phó với BĐKH, góp phần phát triển bền vững, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bên cạnh đó, phát triển sức mạnh của cộng đồng trong xây dựng mô hình BVMT thông qua việc khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi và trao quyền lực chủ động cho cộng đồng trong những lĩnh vực cụ thể; tăng cường sự kiểm soát, sự tiếp cận của cộng đồng trong việc giải quyết một số vấn đề môi trường nhằm tạo ra cơ hội tốt hơn cho lợi ích kinh tế của địa phương. Tranh thủ sự hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức quốc tế trong BVMT và ứng phó với BĐKH, tập trung triển khai chương trình số 22/CTr-TU ngày 19/4/2017 của Tỉnh ủy liên quan đến vấn đề môi trường.

Theo đó, các nhiệm vụ chủ yếu trong kế hoạch gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực của cộng đồng về ứng phó với BĐKH và BVMTnhằm xây dựng văn hóa ứng xử thân thiện với môi trường của cộng đồng và người dân trên cơ sở đổi mới tư duy, cách làm, hành vi ứng xử, ý thức trách nhiệm với thiên nhiên, môi trường; đưa nội dung giáo dục ý thức BVMT và ứng phó BĐKH vào chương trình giảng dạy tại trường học.

Đẩy mạnh ứng dụng nghiên cứu khoa học, công nghệ mới, công nghệ sạch trong hoạt động sản xuất, ứng phó BĐKH. Trong đó khuyến khích các cơ sở sản xuất áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn để giảm lượng phát thải và mang lại hiệu quả kinh tế cao; có chính sách ưu đãi đối với các nghiên cứu sản xuất các loại nguyên, nhiên vật liệu mới có thể thay thế các loại khoáng sản, vật liệu truyền thống. Khuyến khích ứng dụng các công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp, các biện pháp quản lý cây trồng thích ứng với BĐKH…

Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư cho hoạt động quản lý tài nguyên thiên nhiên, BVMT và ứng phó với BĐKH, hàng năm, ưu tiên bố trí nguồn ngân sách cho sự nghiệp môi trường, phù hợp với từng địa phương; kết hợp các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước nhất là các nguồn vốn ưu đãi cho quản lý tài nguyên thiên nhiên, BVMT và ứng phó với BĐKH. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia các dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải và các dịch vụ khác.

Xây dựng các quy định về BVMT, quản lý tài nguyên thiên nhiên ở các cộng đồng dân cư; lồng ghép vào quy ước, hương ước trong từng cộng đồng thôn, bản các quy định vệ sinh, BVMT, giữ gìn cảnh quan bản, làng, xóm; tạo ra một số cơ chế quản lý thích hợp để thực hiện hương ước. Tăng cường sự giám sát của nhân dân để giải quyết kịp thời các tranh chấp, mâu thuẫn lợi ích trong sử dụng tài nguyên; lồng ghép cách tiếp cận “sinh kế và dịch vụ hệ sinh thái” vào các hoạt động của cộng đồng nhằm tăng sức đề kháng và phục hồi trước BĐKH; duy trì khả năng cung cấp các giá trị dịch vụ hệ sinh thái rừng, biển và nguồn lợi cho người dân, hướng cộng đồng thay đổi việc sử dụng và quản lý tài nguyên một cách bền vững.

Kế hoạch cũng đưa ra việc xây dựng tiêu chí đánh giá cộng đồng tham gia BVMT, quản lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững và ứng phó BĐKH; xây dựng, nhân rộng các mô hình quản lý tài nguyên, phát triển sinh kế, thích ứng BĐKH; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về BVMT và ứng phó với BĐKH.

Theo đó, để thực hiện kế hoạch đạt được các mục tiêu đề ra, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp cần nâng cao vai trò của tổ chức về tư vấn, phản biện về bảo vệ môi trường và giám sát các chính sách liên quan biến đổi khí hậu, đồng thời tham gia triển khai thực hiện các biện pháp phòng tránh thiên tai, ứng phó biến đổi khia hậu cho cộng đồng bảo vệ môi trường; tổ chức đánh giá các mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, đề xuất các giải pháp về tổ chức thực hiện các mô hình.

Các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp cần phát huy thế mạnh của tổ chức, huy động nguồn lực, chung tay với các sở ban ngành, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp,.. trên địa bàn tỉnh để bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu để góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế nhanh và bền vững.

Hồ Thành

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email