Thống nhất quy mô đầu tư dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế”

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4986/UBND-XDKH thống nhất quy mô đầu tư dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Theo đó, dự án xây dựng cơ sở dữ liệu tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế được giao cho Sở Tài chính làm chủ đầu tư, nhằm mục tiêu: Xây dựng cơ sở dữ liệu công tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ UBND tỉnh, huyện, Sở Tài chính, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có quan hệ với ngân sách trên địa bàn tỉnh thực hiện việc tin học hóa quản lý tài sản nhà nước (đất, nhà, ô tô, tài sản khác có nguyên giá từ 10 triệu đồng/ 1 đơn vị tài sản trở lên); theo dõi, tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên phạm vi toàn tỉnh, ngành, địa phương, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Địa điểm xây dựng: Hệ thống CSDL tập trung tài sản công và hệ thống tổng hợp và khai thác CSDL tài sản công được cài đặt tại Trung tâm thông tin dữ liệu điện tử tỉnh; Hệ thống ứng dụng được cài đặt tại các đơn vị có quan hệ với ngân sách trên địa bàn tỉnh (100 đơn vị).

Quy mô đầu tư của dự án gồm: Xây dựng phần mềm quản lý (nêu rõ việc đầu tư, mua sắm, điều chuyển, thanh lý tài sản công,…) và CSDL tập trung về tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế đặt tại Trung tâm thông tin dữ liệu điện tử tỉnh; Hệ thống ứng dụng tại Sở Tài chính, các phòng Tài chính – Kế hoạch và các đơn vị có quan hệ với ngân sách trên địa bàn tỉnh và được kết nối truyền nhận dữ liệu thông qua mạng WAN của tỉnh; Hệ thống tổng hợp và khai thác CSDL tài sản công được tích hợp với hệ thống xác thực tập trung các phần mềm ứng dụng của tỉnh; Đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm cho 100 cơ quan, đơn vị, số lượng 125 người (tổ chức đào tạo 05lớp).

ĐINH VĂN CHUNG

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email