Quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh

gày 17/7/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định hội có tính chất đặc thù.

Đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh là 3,4 lần so với mức lương cơ sở;

Đối với hội có phạm vi hoạt động trong thành phố Huế là 2,4 lần so với mức lương cơ sở;

Đối với hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã là 2,2 lần so với mức lương cơ sở;

Đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn là 1,0 lần so với mức lương cơ sở.

Kinh phí thực hiện chế độ thù lao cho các hội đặc thù được ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

ĐINH VĂN CHUNG

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email