Quán triệt, triển khai Quyết định 217,218 của Bộ Chính Trị

Ngày 10/6 Huyện Quảng Điền đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Quyết định 217, 218 – QĐ/TW của Bộ Chính Trị. Cho đội ngũ cán bộ chủ chốt Mặt trận và Trưởng ban công tác Mặt trận các khu dân cư; tổ dân phố các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản quyết định 217, 218 của Bộ Chính Trị. Trong đó, quyết định số 217 gồm 5 chương, 19 điều quy định về mục đích, tính chất, nguyên tắc và chủ thể của giám sát và phản biện xã hội; đối tượng, nội dung, phạm vi, phương pháp giám sát và phản biện xã hội. Quyết định số 218 – QĐ/TW “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” gồm 5 chương, 21 điều. Thông qua hội nghị, các đại biểu đã nắm bắt đầy đủ, chi tiết và cụ thể các quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Qua đó, nhằm phát huy hơn nữa dân chủ, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần nâng cao và làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về công tác giám sát, phản biện xã hội nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

ĐINH VĂN CHUNG

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email