Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc hành tím tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Trạng thái đề tài:

Lĩnh vực: Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường

Hoạt động: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật

Năm: 2023

Ngày nộp đề tài: 30 Tháng Mười Một, 2023

Thông tin nhóm tác giả

Tên tác giả / nhóm tác giả: Nguyễn Văn Đức, Phan Thị Bé, Châu Võ Trung Thông, Lê Thu Hà

Đơn vị công tác của chủ nhiệm: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Địa chỉ cơ quan của chủ nhiệm: 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế

Tính mới của giải pháp

Đây là nghiên cứu đầu tiên thực nghiệm việc trồng hành tím lấy củ trong điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết, khí hậu tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả của nghiên cứu này là cơ sở thực tiễn để hoàn thiện Quy trình trồng và chăm sóc hành tím tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả đã chuyển giao ra sản xuất thực tế tại xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tính sáng tạo

Kết quả của nghiên cứu này được áp dụng cho các địa phương trong tỉnh Thừa Thiên Huế và các vùng lân cận có mong muốn phát triển cây hành tím lấy củ để góp phần đa dạng hóa cây trồng ở địa phương, nâng cao thu nhập cho người nông dân để từ đó đảm bảo sinh kế cho người dân.

Hiệu quả kinh tế xã hội

Mục tiêu cuối cùng của sản xuất nông nghiệp nói riêng và tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh nói chung là hiệu quả kinh tế và lợi nhuận thu được trên một đơn vị diện tích. Đánh giá về hiệu quả kinh tế trong sản xuất hành tím (Đơn vị tính: 1.000 đồng) CT NSTT (tấn/ha) Giá/kg Tổng thu Tổng chi Lợi nhuận VCR I 15 35 525.000 138.828 386.172 2,78 II 9,37 35 327.950 143.924 184.026 1,28 III 19,59 35 685.650 139.628 546.022 3,91 IV 18,62 35 651.700 142.214 509.486 3,58 V 15,43 35 540.050 143.638 396.412 2,76 Qua bảng trên cho thấy, các công thức khác nhau ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế. Trong đó, ở công thức III tủ bằng trấu cho tổng thu cao nhất (525.000 đồng/ha/vụ), lợi nhuận đạt mức 386.127.000 (đồng/ha/vụ). Hiệu quả kinh tế thấp nhất tại công thức II cho hiệu suất kinh tế thấp nhất, lợi nhuận chỉ đạt 184.025.000 (đồng/ha/vụ). Hạch toán hiệu quả kinh tế của vùng sản xuất hành tím Chỉ tiêu đánh giá Ruộng sản xuất hành của người dân (sản xuất thông thường) Năng suất trung bình (tấn/ha/vụ) 13,77 Giá bán (đồng/kg) 35.000 Chi phí (đồng/ha) 172.666.310 Doanh thu (Đồng/ha/vụ) 481.950.000 Lãi ròng (Đồng/ha/vụ) 309.283.690 Tỷ suất lợi nhuận 0,64 Giá thành sản phẩm (đồng/kg) 12.539,31 (Nguồn: Báo cáo tổng kết Dự án sản xuất dự án cấp tỉnh “Xây dựng vùng chuyên canh sản xuất củ hành tím đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn” năm 2021). Qua so sánh hiệu quả kinh tế: thực tế thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế cho thấy các công thức đều cho hiệu quả kinh tế cao hơn mức bình quân từ ruộng sản xuất hành của người dân (sản xuất thông thường). Kết quả hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc hành tím tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã chuyển giao ra sản xuất tại xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổng giá trị chuyển giao là 35.000.000 đồng.

Kiểm tra lại

Ảnh hưởng của than sinh học (biochar) được sản xuất từ các nguồn nguyên liệu và nhiệt độ chế biến khác nhau đến lên men dạ cỏ và phát thải mêtan trong điều kiện in vitro

Thông tin nhóm tác giả Tính mới của giải pháp Tính sáng tạo Hiệu quả …