Mẫu đơn tham gia dự thi Giải thưởng Sáng tạo KHCN tỉnh TT-Huế năm 2009

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————-

ĐÆ N ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI THƯỞNG

Sáng tạo Khoa học – Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2009

Kính gửi: Ban Tổ chức Giải thưởng

Sáng tạo Khoa học – Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2009

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Học hàm: ……………………………………………… Học vị: ………………………………………………………….

Quốc tịch: ……………………………………………. Giới tính: Nam, Nữ

Năm sinh: ………………………………………………. Dân tộc:………………………………………………………..

Cơ quan: …………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Fax: ………………………………………………………. E-mail: …………………………………………………………..

Là tác giả (đại diện cho nhóm tác giả) của công trình:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Thuộc lĩnh vực:

– Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống â–¡

– Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông â–¡

– Công nghệ vật liệu â–¡

– Cơ khí và tự động hóa â–¡

– Công nghệ nhằm bảo vệ môi tr­ường và sử dụng hợp lý tài nguyên â–¡

– Khoa học xã hội và nhân văn â–¡

– Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới â–¡

Đã được Hội đồng khoa học cấp nhà n­ước â–¡; Bộ â–¡; Ngành â–¡; Tỉnh â–¡; Thành phố o nghiệm thu ngày …. tháng …. năm ……..

Mức độ: Xuất sắc â–¡; Khá â–¡.

Khu vực ứng dụng công trình:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Hồ sơ gồm có (đánh dấu´ vào mục nếu có tài liệu):
  2. Đơn xin tham gia Giải thư­ởngâ–¡5. Biên bản Hội đồng khoa học â–¡
  3. Danh sách đồng tác giảâ–¡cấp bộ, tỉnh, thành phố.
  4. Tóm tắt công trìnhâ–¡6. Các tài liệu khác â–¡
  5. Toàn văn công trìnhâ–¡
  6. Danh sách các đồng tác giả:

Tôi/chúng tôi có tên d­ưới đây là đồng tác giả của công trình tham dự Giải thưởng Sáng tạo Khoa học – Công nghệ tỉnh Thừa thiên Huế năm 2009 cùng thỏa thuận về phần đóng góp của từng ng­ười, quyền lợi có liên quan được tính theo phần trăm đóng góp.

HUSTA.ORG

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email