Ký kết giao ước thi đua khối Tổ chức xã hội

Năm 2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh giao nhiệm vụ Trưởng khối thi đua Khối Tổ chức xã hội. Thực hiện vai trò Trưởng khối, ngày 25/1/2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức và chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch và ký kết giao ước thi đua năm 2018 của khối Tổ chức xã hội.

Đại diện các đơn vị khối Tổ chức xã hội ký kết giao ước thi đua năm 2018

Khối Tổ chức xã hội bao gồm 11 đơn vị: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuât; Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi; Hội Người mù; Hội Nhà báo; Hội Chữ thập đỏ; Hội bảo vệ Quyền trẻ em; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị; Hội Luật gia; Hội khuyến học; Hội Đông y. Theo quy chế, khối Tổ chức xã hội mỗi năm có không quá 02 đơn vị được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Tại hội nghị, dưới sự chủ trì của Trưởng khối là GS. TS. Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, hội nghị đã góp ý cho dự thảo kế hoạch và thang bảng chấm điểm chung của khối năm 2018 theo nội dung quán triệt của Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 25/12/2017 về việc phát động phong trào thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018.

Cũng tại Hội nghị này, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã tiến hành ký kết giao ước thi đua với quyết tâm tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018 với các nội dung sau:

1. Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020. Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kế hoạch chuyên môn của từng đơn vị được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà trong năm 2018.

2. Tổ chức học tập, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, các tổ chức thành viên, đơn vị trực thuộc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể, địa phương phát động.

3. Xây dựng và phát triển tổ chức Hội, Liên hiệp Hội ngày càng vững mạnh. Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, hội viên và đối tượng của Hội. Tích cực xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong sạch, vững mạnh.

4. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, điều hành, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, gắn cải cách hành chính với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc trong cơ quan, đơn vị… đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

5. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý và của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, cán bộ, hội viên, các tổ chức thành viên. Đẩy mạnh các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ.

6. Trên tinh thần quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, các tổ chức thành viên.

7. Tổ chức học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện tốt Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đi đôi với việc triển khai sâu rộng và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đảy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biễn”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; trong cán bộ; đảng viên nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm bằng hành động và việc làm cụ thể, hăng hái lập nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

8. Xây dựng chương trình, kế hoạch, đẩy mạnh phong trào thi đua trong từng đơn vị. Thông qua phong trào thi đua, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng “điển hình tiên tiến” trong học tập, công tác, sáng kiến khoa học kĩ thuật, sáng tạo văn hóa văn nghệ, trong các hoạt động xã hội, nêu gương “người tốt, việc tốt”.

Cẩm Lai

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email