Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 28/2/2020 triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Với mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; là một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao. Tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á. Theo đó, Kế hoạch triển khai nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đối với 12 nội dung sau:

 1. Xây dựng và phát triển đô thị
 2. Huy động các nguồn vốn đầu tư để xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương
 3. Xây dựng Trung tâm Văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước
 4. Xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á
 5. Xây dựng trung tâm giáo dục – đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao
 6. Xây dựng Trung tâm khoa học công nghệ
 7. Chương trình phát triển công nghiệp
 8. Phát triển dịch vụ
 9. Chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn
 10. Chương trình phát triển kinh tế biển và đầm phá
 11. Phát triển kinh tế xã hội các vùng, trọng tâm miền núi
 12. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
 13. Chương tình đảm bảo an sinh xã hội
 14. Liên kết phát triển vùng.
THEO THUATHIENHUE.GOV.VN
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email