Hội Kế toán Thừa Thiên Huế tổ chức thành công Đại hội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2014-2019

Ngày 24/5/2014, Hội Kế toán Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2014 – 2019 nhằm đánh giá hoạt động hội và triển khai phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2014 – 2019. Gần 100 hội viên là những người làm công tác tài chính kế toán trên địa bàn tỉnh đã đến tham dự.

Với quyết tâm kiện toàn củng cố tổ chức Hội, đưa các hoạt động Hội Kế toán Thừa Thiên Huế có những bước thay đổi tích cực hơn, hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ mới 2014-2019, Hội sẽ đưa vào nề nếp sinh hoạt định kỳ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của Ban chấp hành và các chi hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chức năng nhiệm vụ của Hội kế toán trong hội viên, vận động kết nạp thêm nhiều hội viên mới, gắn trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của hội viên tham gia Hội. Đồng thời Hội sẽ quan tâm công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ và phổ biến kiến thức; hoạt động giáo dục đạo đức nghề nghiệp; quan tâm đời sống và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên.

Hội tiếp tục chú trọng đến các hoạt động đối ngoại nhằm tiếp nhận, cập nhật thông tin và tài liệu chuyên môn cung cấp cho hội viên, góp phần vào sự phát triển của hệ thống tài chính kế toán trên địa bàn tỉnh. Tại Đại hội, các hội viên tham gia thảo luận, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Kế toán tỉnh và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới 2014 – 2019.

NGUYỄN DOÃN QUAN

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email