Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Sáng 2/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn với triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Các đồng chí: Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự, chỉ đạo và trực tiếp quán triệt các chuyên đề có liên quan.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu lưu ý: Trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết và chương trình hành động của Tỉnh ủy, cần nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi, những vấn đề mới để chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị mình, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu chịu trách nhiệm triển khai ngay các chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của Bộ Chính trị, Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn chương trình hành động của Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân. Xây dựng chương trình hành động phải xác định rõ mục tiêu, nội dung công việc cụ thể, gắn trách nhiệm từng đồng chí cấp ủy viên phụ trách. Công tác tuyên truyền về nghị quyết, chương trình hành động phải thường xuyên, đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với từng đối tượng.

Trong thời gian 1,5 ngày (2 -3/6,) đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh được giới thiệu về chuyên đề: “Những nội dung cốt lõi và mới trong báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng”; “Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2011 – 2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016 – 2020)”; “Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”…

Sau khi được quán triệt các nội dung, các chi, đảng bộ trong tỉnh sớm triển khai xây dựng kế hoạch, gắn với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, ban, ngành; đưa các nghị quyết, chương trình hành động của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Theo thuathienhue.gov.vn

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email