Gửi bài dự thi Hội thi Sáng tạo kỹ thuật

  • Điền tên đề tài của bạn
  • Select a category for your post
  • Điền phần tính mới trong bản tóm tắt
  • Điền phần tính ứng dụng trong bản tóm tắt
  • Điền phần hiệu quả kinh tế xã hội trong bản tóm tắt
  • Viết 3-5 từ khóa liên quan nhất đến đề tài, cách nhau bằng dấu phẩy
  • Nếu bạn muốn Upload nhiều file, vui lòng bấm vào nút "Select files" nhiều lần sau mỗi lần tải lên
  • Thông tin tác giả

  • Điền họ và tên tác giả, nhóm tác giả, phân cách bằng dấu phẩy
  •