Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Liên hiệp hội

Đó là ý kiến nhận xét chung của đ/c Nguyễn Ngọc Thiện – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội), sau khi nghe PGS.TS. Nguyễn Ngọc Minh báo cáo khái quát về tình hình hoạt động của Liên hiệp hội tại buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh và Ban Thường vụ Liên hiệp hội ngày 25 tháng 8 năm 2008.

Trong 5 năm từ 2003 đến 2008, Liên hiệp hội đã tích cực củng cố, phát triển hội thành viên cả về số lượng và chất lượng, đưa số hội thành viên từ 23 hội đầu nhiệm kỳ lên 40 hội thành viên và đơn vị trực thuộc hiện nay. Số các hội và đơn vị hoạt động khá và trung bình khá tăng lên, số hội yếu kém giảm. Văn phòng Liên hiệp hội tuy còn nhiều khó khăn, hạn chế nhưng đã giúp cho Liên hiệp hội giải quyết các công việc thường xuyên, góp phần làm cho Liên hiệp hội ngày càng vững mạnh. Hoạt động chính trị – xã hội của Liên hiệp hội và các hội thành viên được tăng cường, vị trí của Liên hiệp hội được khẳng định trong hệ thống MTTQ, là đầu mối về sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, phổ biến kiến thức, đào tạo nhân lực từng bước được đẩy mạnh…

Hướng tới đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2008 – 2013, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay, Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế chủ trương: Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ trong và ngoài Liên hiệp hội về vị trí, vai trò của Liên hiệp hội và các hội thành viên; Xây dựng Liên hiệp hội và các hội thành viên vững mạnh về tổ chức; Đẩy mạnh hoạt động khoa học, công nghệ, hoạt động chính trị – xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị đ/c Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng Liên hiệp hội cần nổ lực nhiều hơn nữa trong việc tập hợp, vận động trí thức trên địa bàn tỉnh nhà hăng hái thi đua hoạt động khoa học, công nghệ, tích cực đề xuất vấn đề tư vấn, phản biện và giám định xã hội, thúc đẩy phong trào sáng tạo khoa học, công nghệ trong mọi tầng lớp nhân dân, tích cực tuyền truyền, phổ biến kiến thức, nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội,¦Lãnh đạo tỉnh lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếng nói của đội ngũ trí thức, nhất là trí thức khoa học, công nghệ; sẵn sàng tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, cơ chế chính sách để Liên hiệp hội ngày càng thực hiện ngày càng tốt vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mình. ./. Nguyễn Văn Quế

Kiểm tra lại

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA THÁI Y VIỆN TRIỀU NGUYỄN: LỊCH SỬ VÀ TRIỂN …