Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

Điều lệ này đã được Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thông qua ngày 10 tháng 01 năm 2014 và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ra Quyết định phê duyệt số 1107/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2014.

ĐINH VĂN CHUNG

Kiểm tra lại

Liên hiệp Hội tỉnh Thừa Thiên Huế tổng kết công tác năm 2023 và triển khai hoạt động năm 2024

Tác giả: Ngày 19/1, tại thành phố Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và …