Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019

Sáng nay (25/6), tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã chính thức khai mạc. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Ngọc Thiện – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Thọ – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, mẹ Việt Nam anh hùng, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; các đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam một số tỉnh bạn và đại diện cho các tầng lớp nhân dân, tôn giáo, trí thức trong tỉnh.

Báo cáo của UBMTTQVN tỉnh khóa VII tại Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 nêu rõ: 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền, UBMT các cấp và các tổ chức thành viên đã có những đóng góp to lớn trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Hầu hết các nội dung trong chương trình hành động và các chỉ tiêu chủ yếu được Đại hội lần thứ VII MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Khối liên minh giữa giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức ngày càng được củng cố, mở rộng và tăng cường; vai trò, vị thế của MTTQ tiếp tục được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận các cấp và tổ chức thành viên phát động được đổi mới về nội dung và phương thức, chuyển biến cả chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, phát huy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, bảo tồn và gìn giữ các giá trị văn hóa trong các tầng lớp nhân dân. Các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do UBMT các cấp trong tỉnh chủ trì đã mang lại hiệu quả cao, tiếp tục là hoạt động nổi bật trong hoạt động của Mặt trận nhiệm kỳ qua. UBMT các cấp chú trọng hơn công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, vừa vận động, tập hợp, vừa lắng nghe nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng, chính quyền và Mặt trận…

Về phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ 2014 – 2019, UBMTTQVN tỉnh xác định: Tăng cường đoàn kết hơn nữa các tầng lớp nhân dân, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại của địa phương. Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân. Mở rộng và nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân. Không ngừng củng cố về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của UBMT các cấp trong tỉnh, thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố di sản, văn hóa, cảnh quan sinh thái và thân thiện với môi trường.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chúc mừng những kết quả mà MTTQ các cấp trong tỉnh đã đạt được, nhất là trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đồng thời chỉ đạo MTTQ tỉnh trong nhiệm kỳ mới cần chú trọng đổi mới trong công tác, phát huy vai trò và sự đóng góp của các tổ chức thành viên; lắng nghe và tập hợp ý kiến của nhân dân để phản ánh đến các cơ quan của Đảng và Nhà nước; phổ biến và nhân rộng các mô hình tốt và hiệu quả của các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam về giúp nhau giảm nghèo bền vững. Phát triển mô hình nhân dân tự quản và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đóng góp vào sự phát triển của tỉnh; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân; thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, MTTQ và các tổ chức thành viên cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ các cấp trong tỉnh cần hướng mọi hoạt động về cơ sở; Triển khai thực hiện có kết quả công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý kiến xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Chủ động tổ chức phối hợp gắn kết chặt chẽ hoạt động của MTTQ với phục vụ thiết thực các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp…

Đại hội đã thông báo kết quả đại hội phiên thứ nhất diễn ra vào ngày 24/6, đại hội đã hiệp thương cử 95 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VIII đã họp phiên thứ nhất để cử ra 9 vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VIII gồm: 1 Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, 3 Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, 5 Ủy viên Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh và cử ra các vị Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh không chuyên trách.

Doãn Quan

Kiểm tra lại

Làng Lại Ân với hội vật truyền thống

Tác giả: Sáng ngày 19/2/2024, tức mồng 10 tháng Giêng, hội vật truyền thống làng …