Công đoàn cơ sở Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2022

Đại hội Công đoàn cơ sở Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2022 được tiến hành vào ngày 27 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh. Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn và phương hướng nhiệm vụ công tác Công đoàn khóa II, nhiệm kỳ 2019 – 2022 và ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí đại diện cho Lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế và Lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Qua thảo luận, Đại hội Công đoàn cơ sở Liên hiệp hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2022 thống nhất như sau:

I. Công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tham gia xây dựng Đảng.

Đại hội cơ bản thống nhất với những nội dung được nêu trong báo cáo đã được trình trước đại hội, Đại hội nhấn mạnh:

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Công đoàn đã đạt được những bước tiến mới, có nhiều phát triển tích cực. Công tác giáo dục lập trường quan điểm giai cấp công nhân, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, phẩm chất, lối sống của người cán bộ trong thời kỳ mới của người đoàn viên Công đoàn có nhiều tiến bộ; việc thực hiện triển khai phát động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước trong đơn vị có nhiều chuyển biến phấn khởi.

Trong công tác tổ chức xây dựng Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, Công đoàn đã có nhiều cố gắng để hoàn thành các chỉ tiêu được đề ra trong đại hội lần I. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tham gia xây dựng Đảng đều có sự chuyển biến tích cực, 100% đoàn viên Công đoàn hoàn thành nhiệm vụ, trong suốt nhiệm kỳ qua Công đoàn đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh.

II. Đại hội đã cân nhắc, thảo luận và đi đến thống nhất cao với mục tiêu chung và các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2019 – 2022

1. Mục tiêu chung nhiệm kỳ 2019 – 2022 là:

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động ” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ đoàn viên Công đoàn; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao quyền làm chủ của đoàn viên Công đoàn, nâng cao trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý cơ quan, hoàn thành tốt công tác chuyên môn và đoàn thể; xây dựng hình ảnh người cán bộ, công nhân, viên chức, “Trung thành – Sáng tạo – Tận tuỵ – Gương mẫu”; xây dựng Công đoàn cơ quan liên tục đạt vững mạnh, xuất sắc.

2. Các chỉ tiêu cụ thể

1. 100 % đoàn viên Công đoàn được tham gia các đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống; tham gia học tập các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Công Đoàn các cấp và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước.

2. Hàng năm, 100 % đoàn viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 15% trở lên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trở lên. Tập thể đạt Lao động xuất sắc.

3. 100% đoàn viên Công đoàn nữ thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

4. 100% gia đình đoàn viên Công đoàn đăng ký và được công nhận “Gia đình văn hoá”.

5. Phấn đấu xây dựng Công đoàn cơ quan Liên hiệp hội đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc, 90% công đoàn viên đạt công đoàn viên xuất sắc.

6. Phấn đấu tổ chức cho đoàn viên công đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm trong nước mỗi năm 1 lần.

7. Phấn đấu trong nhiệm kỳ bồi dưỡng, giới thiệu 01 đoàn viên ưu tú để Chi bộ xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

8. 100% đoàn viên Công đoàn thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

III. Đại hội nhấn mạnh, để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu trên, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tạo sự đoàn kết thống nhất trong đoàn viên cả về nhận thức và hành động.

2. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

3. Làm tốt công tác tham gia quản lý, tổ chức các phong trào hoạt động Cách mạng trong cán bộ, công chức, viên chức. Phối hợp tốt với chuyên môn duy trì hội nghị cán bộ, công chức hàng năm, phát huy vai trò làm chủ của người lao động trong công tác tham gia quản lý xây dựng cơ quan.

4. Tiếp tục phát động và tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua:

– Phong trào thi đua xây dựng đạt và giữ vững danh hiệu “Cơ quan văn hóa” và “Gia đình văn hóa”.

– Phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe.

– Phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng, các hoạt động vui chơi giải trí và sinh hoạt truyền thống.

– Phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ.

5. Tham gia giải quyết việc làm, chăm lo đời sống bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, đoàn viên và tổ chức tốt các hoạt động xã hội.

6. Tăng cường giám sát kiểm tra hoạt động của Ban thanh tra nhân dân góp phần đưa phong trào hoạt động Công đoàn đi vào nề nếp.

7. Làm tốt công tác phát triển Đảng, thông qua các phong trào phát hiện, giúp đỡ những đoàn viên tích cực, ưu tú, báo cáo với cấp uỷ gửi đi học các lớp đối tượng Đảng.

3. Đại hội đã bầu ra BCH mới gồm 03 đồng chí thay mặt Đại hội điều hành hoạt động của Công đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mà Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ quan phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đã được đề ra. Đoàn kết chặt chẽ. Phát huy cao độ sức mạnh tập thể, góp phần tích cực vào sự nghiệp chung của quê hương đất nước và của tỉnh nhà.

 

TS. Bùi Thắng

Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp hội

Kiểm tra lại

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổng kết hoạt động năm 2023

Tác giả: Ngày 24/1, tại thành phố Huế, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đơn vị …