Tháng Hai 1, 2024

Tiết Nguyên đán trong triều Nguyễn

Tác giả: Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ là một bộ sách được biên soạn dưới triều Nguyễn theo thể loại Hội điển. Thể loại này được đặt ra nhằm ghi chép lại các điển pháp, quy chuẩn

Xem chi tiết